Activiteiten van de Parkcommissie

Op deze pagina lees je wat de Parkcommissie bezig houdt.

 Laatst bijgewerkt d.d. 26-07-2019.

1a Baan renovatie Periodiek groot onderhoud op de banen laten uitvoeren Afgerond Q1-2017
1b Staaldraadborstels Aanschaf staaldraadborstels voor vegen van de banen Afgerond Q1-2017
1c Toiletten Mechaniek schoongemaakt zodat de toiletten weer beter werken; zie ook punt 51 Afgerond Q4-2017
1d Condenspomp Condenswaterpomp van CV ketel nagekeken i.v.m. lekkage; e.e.a. grondig schoongemaakt; werkt weer naar behoren. Afgerond Q4-2017
1e Hoofdpoort Hoofdpoort afgesteld zodat deze weer goed sluit Afgerond Q4-2017
1g Vetafscheider

Verkennend onderzoek gedaan voor afschaf van Vetafscheider; bij inspectie van de put op de grens van het terrein is gebleken dat van enige vetafzetting geen sprake is. Na het OT is nogmaals een inspectie uitgevoerd, waarbij is gebleken dat er vervuiling door keukenafval is opgetreden.

NB: juni 2018: bij inspectie door aannemer van gemeente is geen vetafzetting waargenomen.

Afgerond Q3-2018
2 Buitengevels clubhuis In kaart brengen en opknappen van de buitengevels van het clubhuis; houten betimmeringen van puntdaken is verrot Open Q4-2017
3 Schuur groundsman Lekkage verhelpen van schuurdak Afgerond Q4-2017
4 Keuken afdak Afdak vervangen achter keuken Open Q4-2017
5 Gravel opslag Dakconstructie vervangen van gravel opslag Open Q4-2017
9 Terrassen Verzakkingen herstellen, aantal niveau verschillen elimineren; Joost Maase opdracht gegeven voor realisatie Afgerond Q2-2018
11 Haag baan 7/8 Haag vervangen Afgerond Q2-2018
13 Trekker Trekker vervangen i.v.m. geluidsoverlast en geringe capaciteit Afgerond Q2-2018
14b Baanrenovatie Met v. Wijnbergen huidige problematiek rond afwatering banen in relatie tot uitgevoerde renovatie besproken: 'normaal' baanonderhoud moeten plasvorming verhelpen. Afgerond Q4-2017
15 Parkeerplaatsen Alternatieve parkeerplaatsen creëren I.v.m. aanstaande parkeerverbod; gemeente heeft extra parkeerplaatsen langs de Dennenweg gecreëerd; Bij de ingang komen nog extra plaatsen Open Q1-2018
16 Tuinmeubelen opslag Schade aan dak herstellen; hersteld; reparatie heeft niet geholpen; binnenkort zal een andere oplossing worden gerealiseerd Open Q1-2018
18 Diaprojector Bekabeling en diverse apparaten voor TV via beamer verwijderd i.v.m. de vele bedienings problemen. Afgerond Q1-2018
19 Energie verbruik Ca. 80% van het redelijk hoge energie verbruik wordt veroorzaakt door diverse apparaten en de verlichting in het clubhuis. Besparingsmaatregelen worden onderzocht; verlichting die het meest gebruikt wordt van LED voorzien; helaas geen alternatieven voor grootverbruikers in Bar en Keuken Afgerond Q2-2018
20 Schilderwerk buitengevel Zuid en westgevel moeten geschilderd worden; wordt in 2019 door fa. Sivali geschilderd. Open Q1-2018
23 Toegangscontrole terrein Elektronische toegangscontrole via KNLTB pas: Extra poort naast hoofdpoort en mantelbuizen voor bekabeling naar deze poort zijn aangelegd. Bekabeling en aansluiting op apparatuur moet nog gerealiseerd worden Open Q1-2018
24 Hal Hal schilderen en verlichting aanpassen Afgerond Q1-2018
25 Toegangscontrole clubhuis Elektronische toegangscontrole via KNLTB pas is via Paxton apparatuur geregeld; realisatie is onderhanden. Afgerond Q1-2018
26 Herindeling opslag Voorzet maken voor en realiseren van herindeling opslagruimte in clubhuis; elke commissie heeft nu zijn 'eigen' ruimte Afgerond Q1-2018
28 Werkwijze bij opdooi Maatregelen treffen en instructie schrijven voor opdooisituaties Afgerond Q1-2018
32 Baandrainage

Problematiek inventariseren; oplossingen aandragen
Uitzoeken of kleine dompelpompen voor put 1, 3 kunnen worden ingezet om de buffercapaciteit te vergroten.

Open Q1-2018
33 Calamiteiten regeling Processen beschrijven, afspraken maken, communicatie (website) regelen voor calamiteiten op het park Open Q1-2018
34 Bomen onderhoud Uitzoeken wie hier verantwoordelijk; zorgen dat onderhoud wordt uitgevoerd; bomen langs de baan 6 zijn gesnoeid. Begin 2019 komt de gemeente nog een keer voor het snoeien van de bermen langs baan 2, 4 en 6 Afgerond Q1-2018
37 Afhangcomputer Afhangcomputer opnieuw laten inrollen zodat deze bij vochtig weer niet meer spontaan 'down' gaat. Afgerond Q4-2017
38 Vuilcontainers Andere locatie zoeken voor vuilcontainers ivm verzekering; containers worden nu aan de buitenkant van de schutting achter het clubhuis geplaatst. Afgerond Q1-2018
39 BMO We hebben een Brandmeld en Ontruimings installatie (wettelijk verplicht); wie is op de hoogte van de werking? Zijn de processen beschreven; publiceren op website? Open Q1-2018
40 Alarm Alarm installatie vervangen i.v.m. end-of-life ISDN Afgerond Q4-2017
43 Ventilator Ventilator in barruimte staat permanent aan (kan niet uitgezet worden); oplossing zoeken waarmee ventilator uitgeschakeld kan worden. Afgerond Q1-2018
45 Verlichting Barruimte Als we straks elektronische toegang hebben, dan moet de verlichting ook automatisch 'uit' gaan. KlikaanKlikuit schakeling is geïnstalleerd. De gebruiker kan met een draadloze schakelaar het licht (alle hanglampen) aan doen, doet hij de verlichting niet uit dan gaat deze automatisch na 4 uur uit. De dim instelling vd verlichting kan niet door de gebruiker worden veranderd. Met Bar commissie afgesproken om voorlopig geen verdere aanpassingen te doen. Eerst kijken hoe de leden met deze oplossing werken. Open Q1-2018
46 Hekwerk Op diverse plaatsen is het gaas aan de onderkant opgekruld. Ziet er niet uit. Hekwerk Soest heeft bij alle ledikanten (waar het meest tegen aan wordt gelopen) onderaan een pijp gemonteerd waar het gaas aan verbonden is. Daarnaast is het idee om damwanden (max 20 cm hoog) langs de schuine (gras)hellingen aan te leggen zodat geen aarde in de goten kan komen en het gaas op zijn plaats blijft. Open Q1-2018
47 Elektrische installatie In het clubhuis zijn in de loop der jaren zeer veel aanpassingen gedaan aan de elektrische installatie; opschoning is gewenst i.v.m. veiligheid en uitstraling van het clubhuis. Afgerond Q2-2018
48 Onderhoud Lan In het clubhuis zijn in de loop der jaren zeer veel aanpassingen gedaan aan het Lan netwerk; opschoning is gewenst i.v.m. stabiliteit van het Lan en de uitstraling van het clubhuis. Daarnaast zijn flinke aanpassingen nodig i.v.m. nieuwe alarm installatie Afgerond Q1-2018
49 Verlichting toiletten Als we straks over elektronische toegang beschikken, moet de verlichting wel automatisch uitgeschakeld worden; lampen in toiletten voorzien van LED; verder geen aanpassingen (plafonds slopen e.d.) gedaan omdat deze niet in verhouding staan tot de besparing. Afgerond Q2-2018
50 Noodverlichting Gebleken is dat de accu's van de noodverlichting incl uitgang aanwijzing verlichting niet werken (verlichting brandt niet bij stroom uitval). De betreffende armenturen zijn oud; (Volledige) vervanging is gewenst/vereist. Moet nog uitgezocht worden. De (nieuwe) noodverlichting zal  straks alleen branden als de stroom uitvalt hetgeen een aanzienlijke besparing op de energiekosten met zich meebrengt. Afgerond Q2-2018
51 Toiletten Na de schoonmaakactie van de waterreservoirs werkten de toiletten enige tijd goed, echter opnieuw zijn er terechte klachten over de toiletten; schoonmaken heeft helaas geen effect. Toiletten krijgen nieuwe vlotters en bedieningspanelen. De nieuwe bedieningspanelen bieden de mogelijkheid om te kiezen tussen kleine en grote spoelingen. Zie ook punt 1c.  Afgerond Q2-2018
52    Sproeicomputer Slot van de sproeicomputer is gesloopt (dader?) met als consequentie dat iedereen nu aan de computer kan komen. Besloten is om het slot niet te repareren. De VCL's zullen worden geïnstrueerd hoe om te gaan met de computer. Open Q2-2018
53 HWA

De bolroosters van de HWA houden veel vuil tegen waardoor het platte dak van het clubhuis overloopt (in de kelder!). Bolrooster zijn verwijderd en bladscheiders (13 stuks) zullen worden geplaatst. Deel bladscheiders geplaats; Groundsman checkt iedere week op verstoppingen; doordat in de afvoeren 90 graden bochten zitten verplaatsen de verstoppingen zich nu naar deze bochten; oplossing?

Open    Q2-2018
54 Kelderkoekoek Bij grote hoosbuien bestaat de kans dat water van het platte dak en van het terras achter de koekoek en vervolgens de kelder inloopt (is 29-5-2018 gebeurd). De wanden van de koekoek moeten vervangen en verhoogd worden. Nieuwe keerwanden zijn geplaatst Afgerond Q3-   2018
55 Kelderruimte BVBD Na hoosbui van 29 mei is de kelderruimte gerenoveerd: muren zijn gestuct en geschilderd; verlichting is gerepareerd en er is een nieuwe vloer gelegd Afgerond Q3-   2018
56 Baanverlichting In ALV van 12-2-2019 is akkoord gegeven voor de aanleg van LED baanverlichting; wordt naar verwachting in week 35 2019 aangelegd Open Q1-2019   
57    Parasolvoeten Huidige parasolvoeten zijn aan vervanging toe (kapot en te licht); bij Action zijn 10 nieuwe voeten gehaald; Voeten en parasols hebben veel te lijden onder het (mis)bruik van de leden Afgerond Q1-2019   
58    Stellingen voorraadruimte Stellingen in voorraadruimte hangen scheef voorover waardoor spullen uit de stellingen vallen; met draadeinden de stellingen gerepareerd Afgerond Q1-2019   
59 Clubcasting Met de aanschaf van een nieuwe TV kunnen we ook aan clubcasting aan denken; hiermee kunnen uitslagen, menukaart e.d. op de TV worden getoond; Bestuur gaat zich nog beraden over de toegevoegde waarde Open Q1-2019   
60 Verlichting parkeerplaats Het idee is om de verlichting van de parkeerplaats en de buitenvitrine 's nachts uit te schakelen; levert een aanzienlijke besparing op. Open Q2-2019   
61 Afvalscheiding Vanuit de Barcie is de wens geuit om uit milieu overwegingen afval te scheiden; na plaatsing van verschillende afvalbakken in de barruimte is gebleken dat de leden weinig gelegen laten aan deze problematiek. Voorlopig geen afvalscheiding dus. Open Q2-2019   
63 Hekwerk koekoek Uit veiligheids overwegingen moet een hekwerk rond de kelderkoekoek worden geplaatst Afgerond Q2-2019   
64    Belijning parkeerplaats De belijning van de parkeervakken is slecht te zien; belijning moet opnieuw aangebracht worden Open Q2-2019